top of page

EPD CREATION

OR VERIFICATION

An Environmental Product Declaration (EPD) is used to calculate the life cycle assessment (LCA) of construction material in accordance with the standard

EN 15804, which is then submitted for verification and publishing.

In addition to creating EPDs, LCA Support also offers EPD verification as a service. This is possible for EPDs either prepared by your company or by another service provider for publication on the Finnish Rakennustieto (RTS) EPD platform.

WHAT ARE THE STEPS FOR ISSUING AN EPD?

EPD koostamise puhul võib kogu protsessi jagada viieks põhiosaks:

Sobiliku EPD programmioperaatori valik

EPD programmioperaator on asutus, kes vastutab EPD avaldamise protsessi korrektsuse eest. Erinevatel operaatoritel on lisaks EN 15804 standardile spetsiifilised juhendid ja reeglistik, kuidas EPD nende platformil avaldamiseks koostama peab. Reegliteks on näiteks, millist konkreetset infot EPD-l kajastama peab või millistel alustel tohib EPD-l tooteid komplekteerida. Samuti on igal operaatoril nimekiri kvalifitseeritud isikutest, kes võivad osutada kolmanda osapoole kontrolli e. verifitseerimise teenust. Verifitseerimine on kohustuslik osa EPD avaldamisel. 

LCA Support omab võimekust koostada ükskõik millise programmi operaatori tarvis EPD. Anname vajadusel soovituse, millist programmioperaatorit kasutada.

2

EPD koostamine

EPD koostamine on võimalik teha nii ettevõtte siseselt, kui ka tellides teenus eriala eksperdilt. Mõlemalt juhul peaks protsess koosnema järgnevatest sammudest:

  1. Esmalt tuleks teha analüüs selle kohta, kui mitu EPDd koostada vaja on. Arvestades ettevõtte toote spetsiifikat, tehaste arvu ja tehaste asukohta tuleb teha otsus, kuidas tooteid EPD-del klassifitseerida. Erinevatel programmi-operaatoritel on oma reeglid, kuidas tooteid klassifitseerima peab ja võib. Üldjuhul sõltub see toodete tootmisprotsessi-, toormaterjalide- ja CO2-jalajälje erinevusest.

  2. Järgnevalt on vaja koguda LCA mudeldamise jaoks vajalikud alg-andmed. Standardi järgi tuleks kasutada täisaasta informatsioooni, mis sisaldaks kogu tehases/tehastes kasutatud toormaterjalide hulka, vajamineva energia- ja vee hulka, tekkinud jäätmeid liigiti, heitvee kogust ning aastaseid tootmismahtusid tootekategooriate kaupa.

  3. Alg-andmetest pannakse kokku LCA mudel, mis on sisendiks arvutustele, mille tulemusel saadakse informatsioon toote keskkonnajalajälje kohta. Tulemuste arvutus on kajastatud koos kõigi tehtud eelduste ja tausta-infoga tootmisprotsessi kohta EPD tausta-raportis. Raport tuleb samuti vormistada vastavalt standardi- ja programmioperaatori nõuetele ning seda on vaja EPD verifitseerimiseks. LCA arvutused tuleb teha selleks ettenähtud ja operaatori poolt tunnustatud tarkvaraga ning -keskkonnaandmetega.

LCA Support omab pikaajalist kogemust EPD-de koostamisel ning oskab anda professionaalse  soovituse, milline on optimaalne avaldamiseks vajaminev EPD-de hulk. EPD arvu valesti hindamine võib kaasa tuua suuri lisakulusid.

LCA Support koostab EPD-d vastavalt EN 15804 +A1 ja +A2 versiooni järgi, seega ettevõtja ei pea muretsema EPD kasutatavuse pärast hoone LCA standardite üleminekuperioodil. LCA Support ei soovita ühelgi ettevõttel koostada EPD vaid EN 15804+A1 versiooni alusel sellega kaasnevate riskide tõttu.

3

EPD verifitseerimine

EPD verifitseerimine e. kolmanda osapoole kontroll toimub EPD programmioperaatori poolt kinnitatud isiku poolt. Koostades EPD ettevõtte-siseselt tuleb verifitseerimine ise organiseerida ning kontrolli käigus tuvastatud vead EPD-l ja taustaraportis parandada. Vastasel juhul ei kirjuta EPD verifitseerija verifitseerimis-raportile alla ning EPD-d ei ole võimalik avaldada.

EPD verifitseerimine võtab aega sõltuvalt EPD kvaliteedist vaid mõni tööpäev, kuid ebakvaliteetse EPD kontroll võib minna kuid ning tulemuseks võib olla ka verifitseerimisraporti allkirjastamisest keeldumine verifitseerija poolt.

LCA Support organiseerib EPD koostamise teenuse osana verifitseerija ning annab kliendile garantii, et EPD-d läbivad kiirelt kolmanda osapoole kontrolli.

4

EPD väljastamine

EPD väljastamiseks on vaja EPD programmi operaatorile esitada vastav avaldus, milles sisalduvad kõik nõutavad dokumendid, sh allkirjastatud verifitseeimise-raport. Operaator kontrollib avaldust ja EPD koostamise korrektsust regulaarsetel koosolekutel, milleks tuleb kokku selleks määratud komisjon. Juhul kui leitakse puudusi, on EPD omanikul (ehk ettevõttel) kohustus need parandada. Vastasel juhul EPD ei avaldata. 

LCA Support toetab oma kliente EPD avalduse koostamisel ning teeb vajadusel viimased parandused vastavalt programmi operaatori kommentaaridele. Teenus lõppeb EPD avaldamisega programmi operaatori platvormil.

1. EPD program operator choice
2. EPD creation
3. EPD verification
4. EPD publication

Clients

about us

"The collaboration is very professional and results-oriented. Expert attitude and professional approach taking into account the specifics of the company. In addition to the completed EPD, we received additional explanations and guidance to interpret the results to understand what activities would help reduce the carbon footprint of our products in the future."

                                           

OÜ TMB Element

Kätlin Peaceful Life

Environmental and occupational safety specialist

bottom of page