Image by Lance Anderson

Mis on LCA e. olelusringi hindamine?

LCA tähendab toote (või teenuse) keskkonnamõjude kvantitatiivset hindamist (samas kui keskkonnamõju hindamine on kvalitatiivne meetod). Eesti teadusväljaannetes pole olelusringi hindamine enam uus termin. Küllalt hea, lihtsasti arusaadava artikli on eesti keelde tõlkinud portaal Bioneer, kus kokkuvõtvalt on lahti seletatud, mis on LCA. LCA kohta on avaldatud ka 2005. aastal eestikeelne raamat Olelusringi hindamine

Lühidalt on LCA analüüs, mis annab kvantitatiivse hinnangu toote (või teenuse) keskkonnamõju kohta kogu eluaja/-tsükli e. olelusringi jooksul. Arvutusse kaasatakse kõikide olelusringi etappide energia ja materjali vood (sh jäätmete teke, vee-kulu jm). LCA analüüsi tulemuseks on erinevad keskkonna-indikaatorid. Kõige rohkem kasutatud LCA indikaator on Global Warming Potential (GWP, globaalse soojenemise potentsiaal). GWP juurde kuuluvad lisaks süsihappegaasile ka muud ühendid, mis kliima soojenemisele kaasa aitavad ja selle mõõtühikuks on kgCO2-ekvivalenti.

 

Sõltuvalt LCA analüüsi eesmärgist võib arvutusse kaasata või välja jätta erinevaid uurimisobjekti tootmis-etappe,- materjale, või objekti elutsükli faase. Olenevalt analüüsitava objekti tüübist on välja kujunenud uurimuse ulatus ja peamiselt kasutatavad LCA indikaatorid. See võimaldab sama tüüpi LCA tulemusi omavahel võrrelda. 

Image by Marcin Jozwiak

Mis on ehitise LCA?

 

Ehitise LCA on üks paremini standardiseeritud LCA meetodeid, mida on kasutatud juba umbes 20 aastat. Ehitise LCA arvutuse aluseks on EN 15978 standard, mis annab arvutuse ulatusele selged piirid. Allpool toodud joonisel on näha kõik hoone olelusringi etapid EN 15978 standardi põhiselt. Sõltuvalt arvutuse eesmärgist kaasatakse LCA analüüsi erinevaid etappe. 

Buildings-LCA-stages-according-to-EN-159

Allpool toodud tabelis on toodud hoone LCA indikaatorid EN 15978 standardi järgi.

EN15978-Indicators.png