top of page

EPD-GA SEOTUD TERMINID JA MÕISTED

Järgnevalt on lühike nimekiri kõige olulisematest terminitest ja mõistetest, mis on EPD-dega seotud.

EPD ehk III tüüpi keskkonnadeklaratsioon

Keskkonnadeklaratsioon, mis sisaldab kvantifitseeritud keskkonnaandmeid, kasutades eelnevalt ette antud näitajaid ja vajaduse korral täiendavat keskkonnateavet.

Lühend EPD tuleb ingliskeelsest nimetusest Environmental Product Declaration. EPD peab järgima kohalduvates standardites ja nõuetes toodud tingimusi.

Siit saad lugeda lähemalt, kuidas käib EPD koostamine.

Siit leiad nimekirja Eesti tootjatest, kes on juba EPD avaldanud.

Olelusring e. eluring

Järjestikused ja omavahel seotud etapid alates toorme hankimisest või loodusressursside ammutamisest kuni toote lõpliku kõrvaldamiseni.

Eluringi hindamine e LCA (life-cycle assessment) 

Tootesüsteemi sisendite, väljundite ja võimalike keskkonnamõjurite koondamine ja hindamine kogu selle olelusringi jooksul.

Olelusringi analüüsi tulemused kantaksegi EPD peale.

Programmioperaator

Organisatsioon või asutus, mis viib läbi ehk EPD programmi ja avaldab EPD-sid. Programmioperaator võib olla ettevõte või ettevõtete grupp, tööstussektor või kutseühing, riigiasutus või -agentuur või sõltumatu teadusasutus või mõni muu organisatsioon.

Deklareerimisühik

Toote kogus, mida kasutatakse EPD referentsühikuna ehk mille kohta arvutused tehakse ja tulemused kuvatakse. Võib olla nt kg, m, m2, m3 või ka mõni muu ühik. Mõne toote puhul on ühik standardite või muude nõuetega kindlaks määratud (nt akendel ja ustel m2), teiste toodete puhul on käed vabamad.

Teabemoodul e moodul

EPD-l kajastatakse toote mõjusid moodulite lõikes. Mooduleid on kokku 17 ja need jaotuvad tootmisetapiks (A1-A3), ehitamisetapiks (A4-A5), kasutusetapiks (B1-B7), lõppkäitlusetapiks (C1-C4) ja lõpuks süsteemist väljuvate mõjude etapiks (D). Kõiki mooduleid ei ole alati vaja deklareerida. Vajadus oleneb nii tootest kui muudest tingimustest.

Tõendaja e verifitseerija

Tõendaja roll on kontrollida, et olelusringi analüüs on tehtud vastavalt nõuetele ja dokumendid on vormistatud õigesti.

EPD tõendamine on standarditest nõutud etapp. Ilma selleta ei ole tegu õige EPD-ga.

Globaalse soojenemise potentsiaal ehk GWP

Üks põhilisi näitajaid, mida tulemustest otsitakse.

Tegelikult koosneb näitaja kolmest indikaatorist ja neljandana nende summast. Nendeks on:

GWP-fossiilne e GWP-fossil - kajastab fossiilsete kütuste või fossiilset süsinikku sisaldavate materjalidega seotud globaalse soojenemise potentsiaali

GWP-biogeenne e GWP-biogenic kajastab biomassi allikatest pärineva süsihappegaasi sidumist ja selle heidet

GWP-luluc - kajastab maakasutuse ja maakasutuse muutustega soetud heidet (nt raadamine ja pinnasetööd)

GWP-täielik e GWP-total - kolme alamkategooria summa
 
 

EN 15804 (Ehitiste jätkusuutlikkus. Keskkonnadeklaratsioonid. Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid)

Ehitustoodete EPD koostamise üldreeglite standard.

Praeguseks on standardist ilmunud mitu versiooni. Alates 2022. a suvest tuleb järgida kõige uuemat ehk 2019. a versiooni (EN 15804:2012+A2:2019).

Standardi eri versioonid ei ole omavahel teisendatavad, sest mõne indikaatori arvutuspõhimõtteid on muudetud suurel määral.

Küsi pakkumist!

bottom of page